Azad_University_logo

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

مواد منتخب از آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

مطالعه مواد آیین نامه ای ذیل به کلیه دانشجویان توصیه موکد می باشد.

ماده 4 :  دانشجویان موظفند در مهلت های تعیین شده در تقویم دانشگاهی به منظور انتخاب واحد اقدام نمایند.

    تبصره : دانشجویانی که پس از انقضای مهلت تعیین شده اقدام ننمایند حق انتخاب واحد درسی را در آن نیمسال نداشته وآن نیمسال با رعایت ماده 48  آیین نامه آموزشی (دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی وکارشناسی ناپیوسته حداکثر دو نیمسال تحصیلی از مرخصی استفاده نماید) به عنوان مرخصی تحصیلی جزء سنوات تحصیلی دانشجو محسوب شده و دانشجو ملزم به پرداخت شهریه ثابت خواهد بود.

ماده 19 :  تعداد واحدهای درسی انتخابی دانشجویان دوره تمام وقت (رشته های دانشگاه)در یک نیمسال تحصیلی نمی تواند کمتر از 12 وبیشتر از 20 واحد درسی  باشد.

ماده 23 :  در صورتی که دانشجو از یک یا چند درس پیشنیاز نمره قبولی کسب ننماید ویا برابر مقررات در کلاس های درس یا دروس پیشنیاز شرکت نموده،  اما سرانجام آنها را حذف نموده باشد می تواند با نظر گروه،آن درس یا دروس را با درس یا دروس وابسته در یک نیمسال تحصیلی بصورت همنیاز انتخاب و بگذراند.

ماده 25 : چنانچه قبل از پایان هر نیمسال معلوم شود دانشجو در انتخاب واحد های درسی رعایت تقدم وتأخر (پیشنیازی دروس) یا سقف مجاز واحدهای  درسی را ننموده است اداره آموزش موظف است قبل از شروع امتحانات آن نیمسال نسبت به حذف درس یا دروس غیر مجاز اقدام نماید ،بدیهی است در این صورت باز پرداخت شهریه پرداختی دانشجو امکان پذیر نخواهد بود.

رعایت ماده فوق الذکر در زمان انتخاب واحد به عهده دانشجو می باشد.

ماده 30:  حضور دانشجو در تمامی برنامه های درسی اعم از نظری،عملی،نظری – عملی،کارآموزی و کارورزی ودیگر فعالیت های آموزشی الزامی است.

ماده 31: غیبت غیر موجه دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس مذکور در ماده 30 موجب حذف آن درس یا دروس خواهد شد

  (حداکثر تا سه عنوان درسی) و در این صورت شهریه پرداختی دانشجو قابل استرداد و برگشت نخواهد بود.

ماده 32: غیبت موجه دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس مذکور در ماده 30 موجب حذف آن درس یا دروس خواهد شد.

**  تبصره : حذف درس یا دروس به دلیل غیبت موجه ویا غیرموجه موضوع مواد 31 و 32 آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی موجب باز پرداخت شهریه پرداختی دانشجو اعم از شهریه ثابت و متغیر نخواهد بود.

ماده 36:  دانشجو می تواند پس از آغازهر نیمسال تحصیلی در مهلتی که در تقویم دانشگاهی تعیین شده است تعدادی از دروس انتخابی خود را در صورت موافقت گروه آموزشی مربوط حذف نماید ویا درس یا دروسی دیگری علاوه بر آنچه قبلاٌ انتخاب کرده است انتخاب نماید،مشروط به آنکه تعداد واحدهای درسی باقیمانده وی از حداقل مجاز کمتر نشود.(کمتر از 12 واحد درسی نباشد)(ماده 19 آیین نامه آموزشی)

ماده 45:  میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نباید کمتر از 12 باشد در غیر اینصورت مشروط محسوب ونام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره 1 ماده 45:  دانشجوئی که به صورت مشروط نام نویسی می کند حق انتخاب بیش از 14واحد درسی را در نیمسال بعد نخواهد داشت.(دانشجویان ترم آخر از این ماده آموزشی مستثنی می باشند.)

نکته **

شرایط  اخذ واحد کار آموزی

  1. گذراندن حداقل 60% واحد های درسی رشته مربوطه مطابق با آخرین چارت درسی
  2. اخذ حداکثر شانزده واحد درسی با احتساب واحد کارآموزی (اخذ هجده واحد برای دانشجویان ممتاز نیمسال قبلی)

 

با آرزوی موفقیت و بهورزی

آموزش دانشگاه