Azad_University_logo

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

دفتر سنجش و نظارت

به منظور ارتقای کیفیت آموزشی، نظارت مستمر بر فعالیت های آموزشی و تطبیق آن با آئین­نامه­ ها، قوانین و بخشنامه­ های آموزشی و پژوهشی، دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه تشکیل و فعالیت­ های خود را در راستای تحقق اهداف ذیل آغاز نموده است:

1.  ارزشیابی­ های مستمر و تحلیل نتایج آن،‌ شامل:

.    ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان

.    ارزشیابی اساتید توسط مدیران گروه

.    ارزشیابی مدیران گروه توسط  اساتید

.    ارزشیابی اساتید توسط مدیرت کلاس

2.  نظارت بر برنامه­ ریزی دروس و رعایت سرفصل­ ها.

3.  رعایت سقف ساعت های تدریس اساتید محترم هیئت علمی و مدعو.

5.  نظارت بر تناسب دروس ارائه­ شده با آخرین مدرک تحصیلی اساتید محترم هیئت علمی و مدعو.

6.  بررسی و نظارت بر تشکیل کامل کلاس ها و پیگیری ثبت حضور و غیاب اساتید و کلاس های جبرانی از طریق مدیریت کلاس ها.

8.  تجزیه و تحلیل آماری شاخص­ های آموزشی و ارائه گزارش  به مسئولین ذیربط.

9.  نظارت بر عملکرد واحد امتحانات و بایگانی آموزش.

10. بررسی پرونده­ های دانشجویی برای تنظیم دقیق بایگانی.

11. رسیدگی به اعتراضات دانشجویان نسبت به عملکرد آموزشی اساتید.