Azad_University_logo

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

دفتر گزینش

قسمت گزینش دانشجو : بنا به تقاضای مقام های ذیربط انجام می شود

قسمت گزینش اعضای هیات علمی و کارکنان:

  • اخذ فهرست کادر هیات علمی که توسط کمیسیونهای مربوطه مورد آزمون و مصاحبه قرار گرفته و پذیرفته شده اند
  • مشخص نمودن فرم های آن دسته از داوطلبانی که نیاز به بررسی برای تشخیص صلاحیت عمومی دارند
  • مکاتبه و استعلام نظر از مراجع ذیربط در مورد صلاحیت اخلاقی پذیرفته شدگان کمیسیونهای تخصصی
  • اعلام نظر در مورد گزینش اخلاقی اعضای هیات علمی و کارکنان
  • همکاری با دوایر ذیربط سازمان مرکزی و دبیرخانه در مورد تایید صلاحیت اخلاقی و اجتماعی و سیاسی داوطلبان استخدام در مشاغل آموزشی و غیرآموزشی
  • تشکیل منظم هیات گزینش اساتید و کارکنان جهت بررسی پرونده ها و تصمیم گیری درباره آنها
  • بررسی ، تهیه و ارائه گزارش به ریاست واحد دانشگاهی در مورد شکایاتی که در خصوص گزینش اخلاقی و اجتماعی و ... کادر هیات علمی و کارکنان واحد می شود