Azad_University_logo

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

شورای پژوهشی

شورای پژوهشی دانشگاه رسالت تصمیم گیری و پیگیری و نظارت بر کلیه امور حوزه پژوهشی را عهده دار است. این شورا با هدف هماهنگی هر چه بیشتر عوامل تأثیرگذار بر پژوهش و فناوری برای توسعه کمی و کیفی آن گام برمی دارد. همچنین در جهت بررسی موانع انجام فعالیت های پژوهشی و ارائه راهکار برای رفع موانع و تعیین اولویت های پژوهشی و سیاست گذاری راهبردی و حمایت از امور پژوهشی مربوطه اقدام می کند.