Azad_University_logo

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

معرفی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات

شرکتهای کوچک و متوسط فناوری(SME) در رونق اقتصادی، توسعه فناوری و به تبع آن کار آفرینی نقش بسیار موثری دارند. توسعه این شرکتها در گرو ایجاد زیر ساختهای لازم برای کاهش خطر پذیری آنها در دوران رشد فعالیت خود میباشد.
یکی از مهمترین این زیرساختها، مراکز رشد واحدهای فناوری(Incubators) است. مرکز رشد فناوری برای کارآفرینان و واحدهای کوچک و متوسطی که با تکیه بر علم و فناوری دارای ایده های محوری قابل تجاری شدن هستند، برای مدت چند سال اطلاعات و مشاوره های ضروری و نیز خدمات و تجهیزات مناسب را برای رشد و ارتقای آنها ارایه داده و آنها را برای حضور مستقل و موثر در صحنه فناوری کشور آماده می کند.