دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

لیست رشته های تحصیلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

دانشکده پزشکی

گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
پزشکیپزشکیدکتری
پزشکیپرستاریلیسانس
پزشکیمامائیفوق دیپلم

دانشکده علوم انسانی

گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
علوم اجتماعی ورفتاریمدیریت امور شهریدکتری
علوم اجتماعی ورفتاریمشاوره - مشاوره خانوادهکارشناسی ارشد