دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

دکتر علی رشیدی

مدیر گروه علوم انسانی

علی رشیدی

مرتبه علمی:مربی

رشته تحصیلی: حقوق-جزا و جرم شناسی

ایمیل:  rashidiali26@yahoo.com