دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

علیقلی پارسا

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۰۹ ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )  

ادامه مطلب

ناصر علی کیپور

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۱۰ ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه  از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

علی محمودیان

کارشناس امور عمرانی کارشناس آزمایشگاهها و کارگاهها شماره تماس: ۰۲۳۳۳۶۲۰۰۰۰-داخلی۱۰۷ آدرس ایمیل: civ.aff@msh-iau.ac.ir ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

عباس زیاری

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۳۷ ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنج شنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )  

ادامه مطلب

مینا خداداد

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۳۹ ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب